30.3.2017

Infraäänen vaikutukset ihmiseen vahvistettu

Ontario Wind Resistance viestitti kotisivuillaan 30.03.2017 äärettömän tärkeästä tiedosta: infraäänen vaikutukset ihmiseen on vahvistettu. Ihmiset eivät kuvittele oireitaan, vaan ne ovat todellisia.

Seuraavassa (osin vapaa) käännös heidän sivuiltaan, kappalejakoja on muutettu.

"Akustiikan insinööri Richard James lähetti juuri tiedoksi Kansainväliseltä standardisoimisjärjestöltä (ISO:lta) saamansa vahvistuksen siitä, että alle 1 Hz:n (hertsin) infraääni aiheuttaa meritautia / matkapahoinvointia (ts. huimausta, pahoinvointia, ahdistuneisuutta jne.).

Koska on selvästi osoitettu, että teolliset tuulivoimalat tuottavat alle 1 Hz:n pulsoivaa infraääntä, tämä viittaa siihen, että ympäri maailmaa ihmiset, jotka kokevat meritaudin/matkapahoinvoinnin oireita tuulivoimaloista, eivät keksi oireilua. He eivät teeskentele näitä oireita. Kyse ei ole Simon Chapmannin typerästä ”noseboefektistä”.

Oireet ovat todellisia, todella teollisten tuulivoimaloiden aiheuttamia.

Lyhyesti, tuuliturbiinisyndrooma on todellinen. Tohtori Pierpont on tiennyt tämän vuodesta 2009 ja osoittanut asian 300-sivuisessa kirjassaan, jonka tuulivoimateollisuus on onnistunut hautaamaan."

"ISO on maailmanlaajuinen auktoriteetti, joka tuottaa monenlaisia teollisuuden standardeja, mukaan lukien melustandardit.

James mainitsee seuraavat kappaleet nykyisestä ISO-standardista, ISO 9996:1996 ”Mechanical vibration and shock – Disturbance to human activity and performance – Classification.” [Mekaaninen värähtely ja isku – Häiriöt ihmisen toimintaan ja suorituskykyyn – Luokittelu.]

Huomaa (Jamesin) oranssilla korostetut kohdat sekä *Dr. Nina Pierpontin* alleviivaamat kohdat. Alleviivatut kohdat ovat mieto tapa ilmaista, että tuulivoimayhtiöiden käyttämät laitteet havaita alle 1 Hz:n taajuista infraääntä ovat riittämättömiä, ja lisäksi tuulivoimayhtiöiden 'korjaus-' tai 'lievennyspyrkimykset' mitätöidä fysiologiset vaikutukset ovat järjettömiä."

Lähde: ISO 9996:1996 "Mechanical vibration and shock — Disturbance to human activity and performance — Classification"

Tätä kansainvälistä standardia koskevat ISO 2041:n ja ISO 5805:n sekä seuraavat määritelmät:

"3.6 low-frequency motion [matalataajuinen liike]

Continuous or transient oscillatory motion of components of the vibration spectrum affecting human beings at frequencies below 1 Hz.

Note 1 to entry: The conventional frequency of 1 Hz separating low-frequency oscillatory motion from what is popularly known as “vibration” (although no such distinction exists in physics) is not entirely arbitrary and has some practical significance when dealing with human exposure to vibration. For instance, mechanical resonance phenomena in humans occur mainly at frequencies above 1 Hz, while motion sickness is provoked only by oscillatory motions at frequencies below about 1 Hz. As another practical matter, specialized inertial instrumentation and analytical techniques may be called for when recording and evaluating motion of very low frequency and large displacement amplitude. Moreover vibration isolation and conventional vibration control engineering techniques may not be readily applicable at very low frequencies."
Suomeksi siis: Matalataajuinen liike on taajuusspektrin komponenttien jatkuva tai ohimenevä värähtelyliike, joka vaikuttaa ihmisiin alle 1 Hz:n taajuuksilla. Ja edelleen: merisairauden / matkapahoinvoinnin oireet aiheuttaa vain jaksollinen alle 1 Hz:n taajuinen liike.
(Kannattaa lukea myös alleviivattu kohta mittausvälineistä ja -menetelmistä.)  

"3.11 sensory [aistinvarainen]

Pertaining to the organs and physiological mechanisms by which the human brain acquires information (“input”) about the world, enabling human beings to know, relate to, and influence the external world by volitional action. Sensory organs and neural mechanisms also subserve an internal function, which may be conscious or unconscious, namely, permitting the living body to monitor and respond to its own physiological state and to changes in that state arising from intemal or external causes.

Note 1 to entry: Low-frequency motion and vibration are perceived by means of a variety of sensory organs and receptors. These include the eye, the vestibular (balance) organs of the inner ear, and a range of microscopic organs (mechanoreceptors) distributed in the tissues throughout the living body that variously signal changing pressure, tension, position, vibratory motion, etc. The organs of special [typo: should be “spatial”] sense, particularly of hearing and sight, also provide motion and vibration cues to the brain in many circumstances."
Suomeksi: Matalataajuinen liike ja värähtely aistitaan eri aistinelimillä ja reseptoreilla. Näihin kuuluvat silmä, vestibulaariset (tasapaino)elimet sisäkorvassa ja useita mikroskooppisia elimiä (mekanoreseptoreita) koko kehon kudoksissa, jotka eri tavoin viestivät paineen muuttumisesta, jännityksestä, asennosta, värähtelyliikkeestä jne. Spatiaaliset [alkutekstissä kirjoitusvirhe ”special”, pitää olla ”spatial”] aistinelimet, erityisesti kuulo ja näkö, tuottavat monissa olosuhteissa myös tietoa liikkeestä ja värähtelystä aivoille.
Tämä ei tulkintaa tarvitse! Kuuletteko historian lehtien havinaa? Soittakaa kelloja, idioseenin aikakausi päättyy.


Lisätietoja:

http://ontario-wind-resistance.org/2017/03/30/breaking-news-infrasound-produces-motion-sickness-wind-turbine-syndrome-vindicated/

https://fi.wikipedia.org/wiki/ISO

https://www.iso.org/standard/17931.html

Päivitetty 31.03.2017 Dr. Nina Pierpontin nimi ja täsmennetty isku-termi standardin nimeen. Teksti on ote Pierpontin kirjeestä, joka ilmestyi pdf-muodossa Ontario Wind Resistancen sivuille yllä olevan käännöstyön jälkeen.

29.3.2017

Teolliset tuulivoimalat voivat vahingoittaa terveyttä - Carmen Krogh

Carmen Krogh pitää englanninkielisen esitelmän "Teolliset tuulivoimalat voivat vahingoittaa terveyttä" tänään 29.03.2017 alkaen klo 17.00 Waterloon yliopistosssa.

Livestreamin videotallenteeseen pääset tästä ja kuvaa klikkaamalla.


Lisätietoja:

Krogh, Carmen: Industrial Wind Turbines Can Harm Human Health. Esitys. University of Waterloo, 29.03.2017.

27.3.2017

Tuulivoimaloiden turvallisuudessa pahoja puutteita

Tuulivoima-kansalaisyhdistys on lähettänyt viranomaisille kirjeen, jossa se vaatii toimenpiteitä tuulivoimaloiden lukuisia turvallisuuspuutteita koskien.

Kirjeen mukaan Suomeen ollaan rakentamassa Euroopan korkeimpia ja suuritehoisimpia tuulivoimaloita, joiden  

"turvallisuusvaatimukset on käytännössä sivuutettu ja uusien ohjeiden anto laiminlyöty. Turvallisuusohjeet ovat ajalta, jolloin voimalat olivat vielä 1 MW:n tehoisia. Nyt on rakennettu jo 5 MW:n voimaloita, ja 6-8 MW:n voimaloita on tulossa."

Yhdistys on ilmaissut huolensa lainsäädännön jälkeenjääneisyydestä kirjelmässä Eduskunnan oikeusasiamiehelle ja tuulivoimaloiden turvallisuudesta vastuussa oleville ministeriöille ja viranomaistahoille.

Seuraavassa pääkohtia kirjeestä, tekstin kevyt muokkaus ja kpl-jako blogistin.

"Nykyisessä lainsäädännössä tuulivoimaloilta ei lähtökohtaisesti vaadita ympäristölupaa. Kaikilta muilta ympäristö- ja terveyshaittaa mahdollisesti aiheuttavilta laitoksilta se edellytetään. Lainsäädäntöä tulee kiireesti muuttaa siten, että ympäristölupa on aina ehtona tuulivoimaloiden rakennusluvan myöntämiselle".

"Ympäristölupa tulee hakea myös kaikille jo rakennetuille tuulivoimaloille. Muussa tapauksessa voimalat on pysäytettävä, kunnes mahdolliset vaaratekijät on tutkittu ja poistettu."

Tuulivoimaloiden sijoittamis- ja rakentamisohjeissa ja luvissa ei ole myöskään huomioitu henkilöturvallisuutta:

"Voimaloilla tulee olla selkeät turvaetäisyydet niiden läheisyydessä liikkuvia henkilöitä varten. Viranomaisten tulee ohjeistaa, miten rajat merkitään tai miten luonnossa liikkuvia varoitetaan vaarasta tuulivoimaloiden ympäristössä. On myös selvitettävä, miten rajoitukset koskevat jokamiehenoikeuksia tai omistajien oikeutta tehdä talvella haluamanaan aikana metsätöitä omilla maillaan voimaloiden läheisyydessä."

Edelleen yhdistys vaatii, että "ministeriöiden ja viranomaisten tulee korjata ohjeensa siten, että niissä huomioidaan nykyisten suurten voimaloiden turvallisuuden vaatimat uudet vähimmäisetäisyydet liikenneväyliin, sähköverkkoihin sekä syttymisherkkien tai vaarallisten aineiden käsittelyalueisiin ja varastoihin."

Tuulivoimalaonnettomuuksia on tilastoitu maailmalla tuhansia, myös kuolemaan johtaneita. Myös Suomessa ja naapurimaissa on sattunut uhkaavia voimalapaloja sekä jääkappaleiden ja voimalanosien sinkoutumisia ympäristöön. Turbiinipalot voivat syttyä pienestäkin viasta, mutta ovat mahdottomia sammuttaa. Onnettomuustapauksissa vaaraa lisäävät jopa tuhansien litrojen öljypalot ja jäähdytysnestevuodot turbiineista. Rikkoutuneiden lapojen osia on sinkoutunut jopa 1000 metrin päähän.


Lisätietoja:

http://tvky.info/wp-content/uploads/2017/03/Tuulivoimaloiden-tulipalo-ja-onnettomuusriskit.pdf

http://tvky.info/2017/03/tiedote-tuulivoimaloiden-turvallisuudessa-pahoja-puutteita/

http://santavuori.blogspot.fi/search/label/onnettomuus

http://santavuori.blogspot.fi/search/label/Hamina

http://santavuori.blogspot.fi/2016/12/kaatuneiden-tuulivoimaloiden-muistopaiva.html

21.3.2017

Saksan lääkärit varoittavat tuulivoimaloiden infraäänen vaaroista

NoTricksZone julkaisi maaliskuun alkupuolella englanninkielisen tekstin alla olevan saksankielisen videon perusteella. Teksti pääkohtineen lyhyesti suomeksi käännettynä ja toimitettuna löytyy omalta sivultaan (alla vain joitain seikkoja).

Lääketieteen tohtori Johannes Mayer piti esitelmän toukokuussa 2014 tuulivoimaloiden infraäänen (1-20 Hz) vakavista vaaroista. Hän sanoi: "Julkaistujen tieteellisten tutkimusten tulva viimeisen puolentoista vuoden aikana on uskomaton."


Esityksessä Mayer siteeraa "120 tieteellistä paperia", jotka vahvistavat infraäänen vaaralliset vaikutukset ihmisen terveyteen.

Valheellisten väitteiden mukaan infraääni on turvallista

[...] Kohdassa 7:35 Mayer kertoo yleisölle, että viisi vuotta sitten hänkin uskoi, että infraäänellä ei ole todellista vaikutusta keneenkään kilometrin päässä tai kauempana infraäänen lähteestä. Mutta tutkittuaan uusinta kirjallisuutta aiheesta hän tuli siihen tulokseen, että infraääni vaikuttaa vakavasti ihmisten terveyteen paljon pidemmilläkin etäisyyksillä.

[...] Kaikki tämä aiheutuu jatkuvista matalista paineaalloista, jotka vaikuttavat sisäkorvaan ja saavat kehon luulemaan, että se on liikkeessä, vaikka se ei todellisuudessa ole. Infraääni sekoittaa kehon luonnollisen biorytmin. Mayer päättää, että nämä tuulivoimalan infraäänen seuraukset ovat "ongelma, joka on otettava hyvin vakavasti".

Erityisen vaarallista raskaana oleville

Kohdassa 15:50 Mayer muistuttaa yleisöä, että jopa eurooppalaiset virkamiehet julkaisivat direktiivin koskien infraääntä ja raskaana olevia naisia kirjoittaen: [...] "... heidän ei pitäisi osallistua toimintoihin, joissa voi muodostua voimakasta matalataajuista värähtelyä, koska he saattavat lisätä keskenmenon tai ennenaikaisen synnytyksen vaaraa."

[...] Kohdassa 21:00 Mayer esittelee infraäänitutkimuksen pääjulkaisut. Thorne & Saltin tutkimus osoittaa, että jopa 40 % ihmisistä on herkkiä infraäänelle ja "tämä melu on vaikuttanut (vaurioittanut) huomattavasti" niiden ihmisten terveyttä, jotka asuvat tuulivoimala-alueiden lähellä.

Lopuksi, kanadalainen 62 tieteellisen julkaisun katsaus, joka ilmestyi lääketieteellisessä julkaisussa Canadian Journal of Rural Medicine, kirjoitti, että teollisilla tuulivoimaloilla on "negatiivisia terveysvaikutuksia" ihmisiin, jotka asuvat niiden lähialueella. [...]


Lisätietoja:

http://notrickszone.com/2016/03/04/german-medical-doctors-warn-hazards-of-wind-turbine-infrasound-are-very-real-worse-than-first-thought/#sthash.RJUxyvBZ.dpbs

Video: Freiherr vom Taubertal

Julkaistu 6.6.2014

Dr. med. Johannes Mayer D.O.M. „Vortrag für die BTG Laimering-Rieden-Gallenbach, Mai .2014. Leben unter dem Windrad. Medizinische Fakten. 

https://www.youtube.com/watch?v=V5ZkfXbXmzo

https://sairastuulivoima.com/oireet/

https://sairastuulivoima.com/sairastuminen/

Päivitetty (siirretty teksti omalle sivulleen) 10.05.2017.

20.3.2017

Huomio, Kaskinen

Tuulivoimasotku on poliittisten päätösten aikaansaamaa, mutta vapaaehtoisia sotkun siivoajia ei ole ruuhkaksi asti.

Kaskisissa on toisin - nämä miehet ovat valmiita vastuuseen. Lue lisää vaalimainoksesta, kuva aukeaa suuremmaksi klikkaamalla!


Santavuoren sivuilla saavat näkyvyyttä kaikki ne puolueet ja/tai kuntavaaliehdokkaat, jotka osoittavat selvästi asettavansa asukkaiden terveyden teollisuuden intressien edelle.

PS. Jos haluat oman tapahtumasi tms. sivustolle, jätä yhteystietosi kommenttikenttään. Julkaisemme vain olennaiset, julkisuuteen tarkoitetut tiedot.


Lisätietoja:

https://www.adressit.com/ei_tuulivoimaloita_kaskisiin

https://www.youtube.com/watch?v=BMfiIrzX1Fk&list=PLq-rDUefJ0TR8zelpbgQWYRh0dehoJ2WW

http://karajavuori.blogspot.fi/2016/05/kaskisten-luonto-ja-asukkaat-tarkeampia.html

19.3.2017

Tuulivoima on vandalismia

Jos rikolliset murtautuisivat taidemuseoon ja sotkisivat kuuluisat maalaukset valkoisilla graffiteilla, ihmiset sanoisivat heitä vandalisteiksi. Samoin ei ole "puhdasta" tai "kaunista", kun tuulivoimayhtiöt tuovat todellisiin maisemiin likaisia, valtavankokoisia, tehottomia koneita. Näistä epäluonnollisista torneista on tullut suurin visuaalinen uhka maaseudun ja luonnon maisemille.

On tärkeää säilyttää maisema monesta eri ekologisesta ja psykologisesta syystä. Tämän lisäksi kaikki tuulivoimaloiden aiheuttama epäluonnollinen melu käy maaseutua vastaan. Tuulivoimalat kuluttavat myös fossiilista energiaa, eivätkä ne tule ikinä korvaamaan sitä.

Vapaasti käännetty videon johdantotekstistä - lue lisää alta ja katso videolta!


Ajateltavaksi: Miksi yhteiskuntamme kutsuu videolla esitetyn sijaan tätä vandalismiksi?


Lisätietoja:

Video: Antithropocentric
Julkaistu 19.4.2016

If thugs crashed art museums and ruined famous paintings with spiky white graffiti, people would call it vandalism. Likewise, it's not "clean" or "beautiful" when wind power renders REAL landscapes dirty with gigantic, inefficient machines. These cartoonish towers have become the biggest visual threat to rural & wild scenery and the rationalizations need to stop.

Industrial wind turbines hog too much space to justify their costly, intermittent electricity. The human footprint isn't suddenly just carbon now! It's always important to preserve landscapes for many ecological & psychological reasons. Rooftop solar is a better way to conserve fossil fuels while limiting energy sprawl.

For more information on this growing form of environmental blight, try these web searches and don't fall for propaganda from pseudo-environmentalists.

Few people are stupid enough to deny that wind turbines are easy to see, but they spin the view as "beautiful" (entirely subjective) when cornered on that topic. Aesthetic denial runs rampant. Another thing willfully ignored by wind advocates is infrasound and other unnatural noise against a rural backdrop. They call thousands of sufferers liars and refuse to deal with evidence (this video contains actual turbine noise in disrupted segments). Smug "green" hypocrites also ignore the fact that wind turbines couldn't exist without fossil fuels and will never actually replace them.

https://www.youtube.com/watch?v=PeuuCU85sfU

http://www.flakkeenieuws.nl/nieuws/8119#.WMbsJjzXeEe

18.3.2017

Sopulilauman sahalaidat

Lehdistö uutisoi joitain päiviä sitten kuin sopulilauma sahalaitalavoista. Keskivertolehden uutisointi ei enää yllätä, mutta edes tekniikan alan lehtien toimitusten luulisi tarkistavan joitain faktoja ennen julkaisua. Ei se niin vaikeaa olisi, se tarkistaminen.

Tekniikka & talous väitti Lännen Mediaan viitaten, että tuulivoimaloiden melu olisi kääntynyt laskuun. Tämä olisi muun muassa "teknisten keksintöjen", kuten lavan sahalaitojen ansiota.


Yllä olevalta videolta selviää, että kyse ei ole todellakaan uudesta keksinnöstä:

"Torkkolan Vestaksien lavoissa on 'serrated edge' -ominaisuus. Eli lavan jättöreuna on hammastettu n. 1/4 mitalta, lavan päästä.

Hammastuksen väitetään pienentävän melua. Kyseessä on kuitenkin Vestaksen vakiolapa, johon on jälkeen päin liimattu kosmeettinen hammastus. Vestas ei ole pyynnöistä huolimatta antanut muunnelluille lavoille takuumeluarvoa, vedoten 'liikesalaisuuteen'.

Lapaan voi tietysti liimailla 'sahanteriä'. Niillä voi rauhoitella lähiasukkaita ja hämätä rakennusluvasta päättäviä, jotka eivät tajua kysellä EY:n konedirektiivin mukaista lähtömelutasoa ja todistusta siitä." 

Myös Santavuoren voimaloissa on vastaavat sahalaitaiset lavat... Oletteko huomanneet, että ne eivät melua?

Lisätietoja sahalaidoista löytyy maailmaltakin. Lukijapalautteena tuli linkki Uppsalan yliopiston tutkimukseen sekä tuoreeseen julkaisuun helmikuulta. Sen mukaan sahalaidat aiheuttavat viheltävää ääntä ja jäänmuodostusta. Melun vähentäminen johtaa siis melun lisääntymiseen.
"Icing at trailing edge especially at serrations"
"Complaints by residents near windfarms about whistling sound"
"For this incident decreasing noise strategy led to whistling sound - increased noise"
Tekniikka & talous oli linkannut lähteekseen Talouselämä-lehden. Ehkä Talouselämää oli kuitenkin alkanut hävettää koko uutisointi, sillä hakemallakaan juttua ei sen sivuilta enää löydy.

Kyllä minuakin olisi hävettänyt. Uutista kommentoineen Jaskan sanoin tulee väistämättä mieleen:

"Liittyisiköhän tällainen uutinen siihen, että meneillään on tuulivoimamelun selvittely. Tekisi mieli sanoa, että ikään kuin yritetään pohjustaa tulevan selvityksen ennalta määrättyjä tuloksia."


Lisätietoja:

http://www.tekniikkatalous.fi/tekniikka/energia/roottorin-lavan-sahalaita-vahensi-melua-lannen-media-tuulivoimaloiden-melutaso-kaantyi-laskuun-6632761

Video: Kai Ylikoski
Tuulivoimatuotantoalue, Torkkola. 16.12.2015. EPV-tuulivoima. "Serrated edge"
Julkaistu 16.12.2015

Torkkolan tuulivoimatuotantoalueelta 16.12.2015. Tuulta 2-3 m/s. Voimalat pyörivät hitaasti. "Serrated edge" eli hammastetut lavat näkyvät. Kosmeettinen jälkiasennus vakiolapaan. Melupäästö ei muutu, mutta mielikuvia voi luoda. Mielikuvillahan tuulivoimaa markkinoidaan muutoinkin.

https://www.youtube.com/watch?v=FxSPNEhZ_q8


https://uu.diva-portal.org/smash/get/diva2:357196/FULLTEXT01.pdf

http://windren.se/WW2017/11_1_39_Brenner_Experience_with_de-icing_systems_noise_and_vibrations_evoked_by_ice_accretion__Pub_v3.pdf

https://www.researchgate.net/profile/Giedrius_Gecevicius/publication/305473724_A_LITERATURE_REVIEW_OF_WIND_TURBINES_ICING_PROBLEMS/links/57907b8c08ae108aa03d1323.pdf

http://www.talouselama.fi/haku/?q=roottorin+lavan+sahalaita

17.3.2017

Saksassa tuulivoiman vastustus kasvaa

Ei ole kauaakaan, kun tuulivoiman lobbauskattojärjestö väitti, että tuulivoimaa ei maailmalla vastustettaisi. Linkit aiheesta ovat kuitenkin hukkuneet internetin syövereihin samaa tahtia kasvavan vastustuksen kanssa.

Huomionarvoista on joka tapauksessa, että puhutaan vain parin kolmen vuoden takaisista uutisista - niin nopeasti tämän hulluuden vastustaminen on viime vuosina noussut. Maailmalla taisi olla tuolloin aiheen tiimoilta pari sataa yhdistystä tai järjestöä.

Mutta katsokaapa, miltä yksin Saksan kartta näyttää tällä hetkellä:

Kuvakaappaus sivulta www.windwahn.com.

Yhteensä 861 1014 tuulivoimaa vastustavaa kansalaisaloitetta (Bürgerinitiative) tai vastaavaa Saksassa. Saksanhan piti olla tuuli- ja aurinkovoiman, ns. energiakäänteen mallimaa. Totuus haaskattujen rahojen, melusta ja matalataajuisesta äänestä kärsivien ihmisten ja tuhotun ympäristön myötä on paljastunut.

Vastustus on voimakasta myös muun muassa Alankomaissa, Irlannissa ja Tanskassa. Ja tuulivoima kaatuu ryminällä.


Lisätietoja:

http://www.windwahn.com/karte-der-buergerinitiativen/

http://www.rp-online.de/nrw/staedte/viersen/windpark-23-gegner-haben-klage-eingereicht-aid-1.6684943

Julkaistu 17.03., päivitetty 09.10.2017.

16.3.2017

Vakavia kuulumisia Pohjanmaalta

Santavuoren ympärillä ja muuallakin Pohjanmaalla on monessa perheessä tällä hetkellä vakava tilanne.

Tässä otteita Santavuoren ympäristön tämän viikon kuulumisista:
"Useilla ihmisillä, monessa perheessä on erittäin vakavia oireita tuulivoimaloiden aiheuttamien paineaaltojen vuoksi: korvakipua kuin porakoneella ajettaisiin pään sisällä, kovaa tinnitusta, nenäverenvuotoa, pahoja migreenikohtauksia, äkillistä
verenpaineen nousua, tiheälyöntisyyttä ja sydämen rytmihäiriöitä - levossa."
"Oireilevat ihmiset ovat pikkulapsia, kouluikäisiä lapsia ja nuoria, työikäisiä naisia ja miehiä sekä eläkeläisiä. --- Ongelma pahenee koko ajan, myös raavaat miehet sairastuvat."
Ette siis todellakaan ole yksin oireinenne, vaikka ette olisi niistä vielä muille puhuneetkaan.

Kuulopuheena on kantautunut sellainenkin tieto, että korvaoireisia ihmisiä on todella paljon, mikä on huomattu myös terveyskeskuksessa.

Jos perheessänne oireillaan, menkää lääkäriin, työterveyslääkärille tai kouluterveydenhoitajalle tai jos tilanne on akuutti, soittakaa ambulanssi!

Ambulanssi on hätätilanteita varten, mutta täällä alkaa olla todellinen hätä jo monen kohdalla, eivätkä kovat tuulet sitä ainakaan helpota.

Jos elämme suomalaisessa hyvinvointiyhteiskunnassa, on sen pakko reagoida asukkaiden hätään!

Kuvakaappaus: www.smhi.se

15.3.2017

Tanskassa ihmiset ennen tuulivoimaa

Tanskalainen Esbjergin kunta on peruuttanut kaikki suunnitelmansa rakentaa onshore-tuulivoimaloita kuntaan. Maalle rakennettavien voimalahankkeiden peruuttamisen syynä on asukkaiden vastustus.

Esbjergin kunnan suunnittelu- ja ympäristökomitea on pysäyttänyt kaikki alueensa sisällä olevat tuulivoimahankkeet. Tämä tappaa seuraavien kolmen tuulivoima-alueen suunnitelmat, kuten CPH Post Online uutisoi:

"The planning and environmental committee for Esbjerg Municipality has brought a halt to anymore onshore wind farms being built inside its borders.

This kills plans for wind farms in Vilslev North, Kærbøl Mark and Lundmark. The three locations would have included a total of 34 wind turbines."

34 tuulivoimalan peruuntumisen syynä on komitean johtajan mukaan tuulivoimaloiden räjähtänyt vastustus. Vastustajat kysyvät muun muassa matalataajuisen äänen vaikutuksista terveyteen.

"Resistance against wind farms has been exploding. 'Opponents, among other things, are uncertain whether the low-frequency noise affects health'."

Kuvakaappaus: Esbjergin kunnan sivuilta.

Kunta tyytyy jatkossa offshore-voimaloihin. Hautaamalla onshore-voimaloiden suunnitelmat Esbjerg seuraa useiden muiden tanskalaiskuntien jalanjäljissä. Myös Vejenin ja Tønderin kunnat ovat hylänneet tuulivoimasuunnitelmansa.

Että näin tuulivoimarakentaminen Tanskassa. Asukkaiden vastustus tuulivoimaloita kohtaan on räjähtänyt. Mitä meille väitetäänkään täällä julkisesti todeksi?


Lisätietoja:

http://cphpost.dk/news/danish-municipality-cancels-plans-for-all-onshore-wind-turbines.html

http://www.visit-esbjerg.com/ln-int/Esbjerg-Tourist-Information

http://vejen.dk/

http://toender.dk/

http://cphpost.dk/news/danish-duck-1-wind-turbines-0.html

14.3.2017

Down Wind - Fight like hell!

Joko näitte klassikon Kanadasta - Down Windin? Kannattaa katsoa ja erityisesti muistaa kanadalaisten terveiset: Fight like hell!


Lisätietoja:
Down Wind - Wind Farm documentary 
 
Julkaistu 18.2.2015
Down Wind is the explosive documentary that examines Ontario's controversial rush into industrial wind farm development. Produced by Surge Media, Down Wind exposes how this Canadian provinces' green energy dream turned into a nightmare for rural residents forced to live among the towering 50 storey turbines. We hear searing, personal stories of people experiencing mysterious health problems, insomnia, depression, even thoughts of suicide; their lives turned upside down by the constant noise and vibrations given off by the massive wind turbines. The documentary also reveals the staggering economic costs of these wind farms to taxpayers with huge subsidies going to big wind corporations. And how inside connections have made some government cronies wealthy, while rural communities suffer. The film aired on Canada's Sun News Network. Media write up here:
For more information contact: jeff.wigle@surgemedia.ca.

https://www.youtube.com/watch?v=55-jBCjtJ88

http://www.torontosun.com/2014/05/31/sun-news-network-documentary-down-wind-exposes-the-wynne-mcguinty-green-energy-disaster

http://www.birdsandblades.com/down-wind-documentary-the-dirty-secrets-behind-wind-power/

13.3.2017

Huomio, Merikarvia

Tuulivoimasta on tehty poliittinen kysymys, mutta vaikka tämä sotku on poliittisten päätösten aikaansaamaa, tuntuu, että vain todella pienestä osasta poliitikkoja on sitä siivoamaan.

Tämän vuoksi, kuten sanottu, Santavuoren sivuilla saavat näkyvyyttä kaikki ne puolueet ja/tai kuntavaaliehdokkaat, jotka osoittavat selvästi asettavansa asukkaiden terveyden teollisuuden intressien edelle.

Ensimmäisenä kuntavaaliehdokkaana palstatilaa tulee sen vuoksi merikarvialaiselle Ilpo Forsmanille, joka on lähtenyt rohkeasti puolustamaan omaa, perheensä ja läheistensä sekä samalla merikarvialaisten ja myös meidän muiden terveyttä. Kiitos itsesi asettamisesta tuleen!

Kuva aukeaa isommaksi klikkaamalla.

Ilpo Forsmania pääsee kuulemaan lauantaina 25.03.2017 klo 12-15 Merikarvian koulun auditoriossa, os. Antintie 19, Merikarvia. Myös perussuomalaisten Matti Putkonen puhuu tilaisuudessa.

Tilaisuus on avoin kaikille yli puolue- ja kuntarajojen - tervetuloa!


PS. Jos haluat oman tapahtumasi tms. sivustolle, voit jättää yhteystietosi kommenttikenttään. Julkaisemme vain olennaiset, julkisuuteen tarkoitetut tiedot.

12.3.2017

Myrkyllinen tuulivoima - Poison!

Voisi luulla, että maapallo pelastuu vihreällä energialla - tukemalla tuulivoimaa ja ajamalla hybridi- tai sähköautolla. Mutta tuoreen raportin mukaan maksettava hinta voi olla karmea.

Australian todaytonightin esittämä raportti näyttää tuulivoiman myrkyllisyyden - järkyttävän ympäristökatastrofin, jota tuulivoima-ala ei halua kenenkään näkevän. Seuraavassa vapaa käännös ohjelman pääkohdista. Haastateltujen henkilöiden titteleitä tai nimiä ei ole lisätty, joten kannattaa katsoa ohjelma suomenkielisen tekstin lukemisen ohessa.

"Puhdas, vihreä ja uusiutuva" on likaista, myrkyllistä ja tappavaa. Näiden "vihreiden, ympäristöystävällisten, saastuttamattomien, uusiutuvaa energiaa tuottavien" tuuliturbiinien tekeminen tarkoittaa tämän tekemistä:

Kuvakaappaus: Todaytonight: Poison Wind. Klikkaa kuvasta videoon.

Myrkyllistä ja tappavaa, kemikaaleja ja radioaktiivista jätettä. - Tämä ei koske vain tuulivoimaloita, aurinkopaneeleita ja akkuja. Tämä on koko planeettaa koskeva kollektiivinen asia.

Mikään ei voi elää siellä. Eivät kalat, eivät levät. - Tämä ei ole vain yhtiön ongelma, vaan koko maailman ja ihmiskunnan ongelma.

Tämä on Kiinaa: tässä kaivoksessa kaivetaan  95 % maailman harvinaisista maametalleista, joita käytetään "vihreissä" tuuliturbiineissa. 

- Vesi testattiin, sitä ei pitäisi käyttää ihmisten, eikä eläinten. Sitä ei voi käyttää kasvien kasteluun.

Et ole luultavasti koskaan kuullut harvinaisista maametalleista (REE), alkuaineiden jaksollisessa järjestelmässä korkealla olevista aineista. Niitä ovat samarium, europium, gadolinium, terbium, dysprosium, holmium, erbium, tulium, ytterbium, lutetium.

- Ne eivät varsinaisesti ole harvinaisia, vaan ne ovat hyvin laajalti levinneitä. - Mutta vain harvassa paikassa niitä on riittäviä esiintymiä, jotta niitä kannattaa louhia.

Kiinalla on näiden maametallien esiintymiä. Harvinaisia maametalleja käytetään tv- ja tietokonenäytöissä, mikrosiruissa, komponentteja käytetään matkapuhelimissa - ja niitä käytetään kymmeniä tonneja tuulivoiman tuottamiseen.

Voimalaiden tornit sisältävät magneetteja. 3 MW:n voimala tarvitsee 2 tonnia harvinaisia maametalleja. Joten Kiinalle aiheutuu: - Kauhea ympäristökatastrofi.

Tämä vihreä maisema näyttää nyt tältä (kuten yllä oleva kuva). Paikallisessa kylässä oli asukkaita aiemmin 2000, nyt heitä on 300. Jokaisessa perheessä on vähintään yksi sairas perheenjäsen.

- Kukaan ei välitä ihmisistä, elävätkö he vai kuolevatko he. Puhumattakaan saastumisesta.

Luulet pelastavasi maailman, kun ostat hybridiauton. Se maksaa meille maapallon. Jokainen niistä kuluttaa 11 kg harvinaisia maametalleja akuissaan, sähköautot vielä enemmän.

Poliitikko ja ympäristöihminen oli järkyttynyt todisteista. - Meidän täytyy painottaa heille, että harvinaisia maametalleja otetaan sieltä, missä on kunnollinen ympäristökontrolli.

Toinen poliitikko sanoo: - On tärkeää ymmärtää, mistä tuotteet tulevat ja miten ne on tehty. 

- En ollut kuullut aiemmin, mitä Kiinassa tapahtuu, mutta se ei hämmästytä minua. Siellä ei ole kovin korkeat standardit ympäristölle. Tämä on kuin monien ostamiemme tuotteiden kohdalla: kun kuulemme, että johonkin on käytetty lapsi- tai orjatyövoimaa, me kauhistumme.


Lue lisää:

Video: todaytonight
TT Adelaine: Poison Wind
Poison wind power - the shocking environmental damage they don't want you to see.

https://www.todaytonightadelaide.com.au/stories/poison-wind

https://fi.wikipedia.org/wiki/Harvinaiset_maametallit

http://www.kemia-lehti.fi/wp-content/uploads/2013/02/kem112_maametalli.pdf

https://fi.wikipedia.org/wiki/Jaksollinen_j%C3%A4rjestelm%C3%A4

https://fi.wikipedia.org/wiki/Luettelo_alkuaineista

http://www.hs.fi/tiede/art-2000002758565.html

http://tripodienaika.blogspot.fi/2016/02/magneettikentta-osa-tuulivoimalaitoksen.html

11.3.2017

Korvankääntötemppu

Kaikkihan tietävät, miten tuulivoimala vaihtaa meluttomaan pyörintään, eikö vain? Sitä sanotaan Pro joutomaan sanoin korvankääntötempuksi.

Melua saadaan toki pienennettyä monilla muillakin keinoilla, jopa melumittausten aikana. Kiertokirje 8.3.2017 mainitsi yhden keinon (boldaukset ja kpl-jako lisätty):

"Saamani tiedon mukaan Petri Välisuo Vaasan yliopistosta tekee melututkimusta Santavuoren voimaloiden alueella. Kuinka ollakaan Santavuoren voimalat ovat seisseet tai pyörineet tyhjäkäynnillä koko helmikuun aikana. 

Jos tällaisia käsittämättömiä tuulivoimaloiden lapojen huilauspausseja havaitsette, niin kirjatkaa ne ja toimittakaa tiedot minulle. Se on tärkeää, kun infraäänitutkimuksen loppuanalyysi tehdään. Luottamus on nyt niin pohjalukemissa, että pelkään kepulaisten ja tuulivoimatoimijoiden yrittävän vielä yhteistoimin manipuloida tutkimusta."

Santavuoren voimaloista seisoo tälläkin hetkellä yksi. Voihan se toki olla hajallakin, mutta ettei vain mittalaitteita olisi lähistöllä?

Mittausta suoritetaan muuten muun muassa joidenkin talojen takapihoilla - aivan kuin siellä joku nukkuisi.

Kuva: Pixabay.com.

Se jaksaa kuitenkin hämmästyttää, ketä tuulivoimatoimijat ja mittauksia tai mittaustuloksia vääristelevät luulevat lopultakin höynäyttävänsä? Jokainen lähiasukas ja vähän kauempanakin asuva tietää, meluavatko voimalat vai eivät.

Tekevätkö tuulivoimatoimijat vääristeltyjä melumittauksia itseään rauhoittaakseen, kun heidänkin täytyy tietää, että ei ole olemassa äänettömiä tuulivoimaloita? Luulevatko he todella, että asukkaat nielevät kaiken tämän maailman tappiin?


PS. Kiertokirjeeseen viitaten kirjatkaa ylös tuulivoimala-alueen nimi, pvm, kellonaika, pysäytettyjen/hitaammin pyöritettävien voimaloiden määrä. Tietoja voi toimittaa myös tämän tekstin kommenttilomakkeen kautta - näitä kommentteja ei julkaista, vaan tiedot kerätään yhteen ja toimitetaan eteenpäin.


Lisätietoja:

https://youtu.be/g1jtycA_zJM

https://www.facebook.com/projouto/posts/631098107020176

http://santavuori.blogspot.fi/2017/03/kiertokirje-tuulivoimapakolaisille_8.html

10.3.2017

Energiapolitiikka jyrää luontoarvot

Kuten viime aikojen uutisista on käynyt ilmi, Energiewende, energiakäänne on Saksassa osoittautunut täysin epäonnistuneeksi. Aurinko- ja tuulivoiman ylimitoitettu rakentaminen on saanut ihmiset monella puolella maata suutuksiin. Ympäristö- ja luontoarvot ovat jääneet energiapolitiikan alle.

Sama kehitys on jo alkanut täälläkin. Tuulivoimatoimijoiden tulo maakuntien metsiin ja vuorille on käynyt salakavalasti valmistellen, mutta ryminällä.

Kaavoitus on täysin ylikuumentunut: esimerkiksi Ilmajoki aikoi lätkäistä kerralla tuulivoimayleiskaavan koko kuntaan. Kurikka on jo hyväksynyt Lehtivuorten, Matkussaaren, Kalistannevan, Rasakankaan, Saunamaan (Viiatin) ja Rustarin isot hankkeet sekä yksittäisiä voimaloita - jäävinä tehdyt kaavapäätökset on tuotu hyväksyttäviksi uudelleen. Kukaan ei enää tiedä voimaloiden kokonaismäärää - onko se 76 vai 99. Moni maakuntakaavaan merkitty alue on vielä odottamassa.

Teuvalla Viiatin ja Paskoonharjun hankkeita on ajettu kuin käärmettä pulloon. Kauhajoki Sysimäen ja Mustaisnevan voimaloiden hankkeineen ei ole lainkaan viisastunut, vaan tahtoo Suolanevallekin voimaloita.

Ja sama jatkuu rannikko-Pohjanmaalla. Kristiinankaupunkiin rakennetaan Metsälää - 34 voimalaa, kun Ilmajoen 17 kappalettakin ovat jo pakottaneet ihmisiä pois kodeistaan ja yrityksistään. Isojoki ja Karijoki yritetään muuttaa teollisuusmaisemiksi Närpiön tapaan. Ketään ei kiinnosta, montako sataa voimalaa sinne on piirretty.

Satakunnan, Keski- ja Pohjois-Pohjanmaan maakunnissa hulluus jatkuu. Eikä siltä säästy moni muukaan maakunta - voimavarat vain eivät ole riittäneet tilanteen seuraamiseen muualla.

Luotto poliitikkoihin alkaa olla totaalisesti mennyt.

Kuva: Pixabay.com.

Eija-Riitta Korhola puki tämän osuvasti sanoiksi:

"Poliitikkojen on turha kauhistella kansalaisten keskuudessa kasvavaa populismia, jos he päätöksillään ruokkivat sitä. Jos me tyytymättömät nostamme sitä esiin, onko se meidän halpahintaisuuttamme? Olen pettynyt vihreisiin, mutta olen myös pettynyt kaikkiin puolueisiin, jotka lähtivät tähän hulluuteen mukaan, Kokoomus mukaan lukien."

"Yhä edelleen poliitikot useimmista puolueista ovat vaatimassa meille Energiewendeä ja tuulivoiman lisäämistä Saksan malliin. Ongelma on, että juuri kukaan heistä ei hallitse energia-asioita. He eivät huomaa, että heitä neuvovat tahot, joilla on asiassa oma taloudellinen intressi."

"Joskus tämä hulluus kyllä loppuu, mutta sillä välin se maksaa paljon." "Vihreydestä tulee muutamassa vuodessa Euroopan vihatuin aate, ja hyvästä syystä, sillä ympäristönsuojelun ja vähäosaiset se on unohtanut."


Lue lisää:

https://www.welt.de/wirtschaft/article162600538/Die-Energiewende-droht-zum-oekonomischen-Desaster-zu-werden.html

http://www.talouselama.fi/uutiset/nyt-se-on-taas-todistettu-saksan-malli-kohti-paastotonta-yhteiskuntaa-on-susi-6617395

http://santavuori.blogspot.fi/2017/03/royhkeaa-tuulivoimaa.html

http://blogit.iltalehti.fi/eija-riitta-korhola/2017/03/09/kun-koyhat-ei-kiinnosta/

https://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2017/03/01/umfrage-gruene-muessen-um-einzug-in-den-bundestag-zittern/

9.3.2017

Demokratia uhattuna

Yle Uutiset Pohjanmaa kertoi 16.02.2017 keskipohjalaisen Lestijärven tuulivoimakaavojen tilanteesta.

Yle Uutisten mukaan "korkeimpaan hallinto-oikeuteen tehty valitus johti pohdintaan demokratian rajoista Lestijärvellä." Ohjelma on katsottavissa Yle Areenasta vielä noin viikon ajan.

Uutisklipin mukaan Lestijärven ison tuulivoimahankkeen kaavasta on valitettu KHO:hon. Valittajat haluaisivat voimalat kauemmaksi maakuntajärven rannasta. Kunnan mukaan 100 tuulivoimalan rakentaminen poistaisi kunnan rahahuolet.

Valitusten vuoksi kunnassa pohditaan - demokratian rajoja!

Kuvituskuva: Pixabay.com.

Lestijärven kunnanisät ja suuri osa valtuutetuista olisivat halunneet hankkeen etenevän nopeasti. Asukkaat ovat kriittisempiä. "- Niin kuin pienellä paikkakunnalla on, niin kovin harva ihminen nousee barrikadeille", sanoo eräs voimaloita vastustava.

Kunta pitää hankkeen toteutumista itselleen lottovoittona, joka tuplaisi verotulot ja toisi maanomistajille lisätienestejä. Valitukset KHO:hon olivat monelle pettymys.

"- Harmitti, suoraan sanottuna, harmitti", sanoo kunnanjohtaja. "Minä olen itseltäni kysynyt monta kertaa, että onko se demokratiaa enää, jos se demokratia aiheuttaa kunnalle ja kuntalaisille heidän hyvinvointiin vaikeuksia. Onko se demokratiaa silloin enää... sitä jään kysymään ja jään odottamaan vastausta. Minun mielestäni se ei ole enää silloin demokratiaa."

"- Mikäli ruvetaan kieltämään valittaminen, silloin kun se kuitenkin perustuu asiaan, niin silloin kyllä yhteiskunnassa mennään hakoteille", sanoo hanketta vastustava ja jatkaa:

"- Minä noudatan sitä, mitä YM:n asiantuntija Emilia Weckman on tästä nimenomaan Lestijärven kaavasta sanonut, että [voimaloita] ei tulisi laittaa alle 7 km rannasta, tulee liian hallitsevaksi ja tämä muuttuu teolliseksi tuotantomaisemaksi."

Yle Uutiset kertoo maanomistajien tuulivoimayhdistyksen uhanneen muutama vuosi takaperin vahingonkorvausvaateilla hankkeesta valittavia. Hanke jumittaa kuitenkin muista syistä.

Mutta Lestijärven kunnanisän sanoin voi kyllä kysyä, missä mennään, kun tuulivoimaloilla aiheutetaan kuntalaisille hyvinvointiin vaikeuksia. Onko se demokratiaa enää?


Lisätietoja:

http://areena.yle.fi/1-3995846

http://tripodienaika.blogspot.fi/2015/09/lestijarvelta.html

http://tripodienaika.blogspot.fi/2017/02/lestijarvella-luetaan-korpilakia.html

http://tripodienaika.blogspot.fi/2016/12/daavid-ja-goljat.html

8.3.2017

Kiertokirje tuulivoimapakolaisille, Helsinki 8.3.2017

Uusin kiertokirje perussuomalaisten työmies Matti Putkoselta alla, olkaa hyvät. Myös Santavuori on päässyt kirjeeseen mukaan.

Boldauksia on jälleen hiukan lisätty/muutettu ja tekstiä kevyesti oikoluettu lukemisen sujuvoittamiseksi ruudulta. Teksti kokonaisuudessaan on siirretty omalle sivulleen.

"Hyvät tuulivoimapakolaiset

Kun Työ- ja elinkeinoministeriö teettää riippumattoman ja kattavan selvityksen tuulivoiman terveys- ja ympäristöhaitoista, niin luulin koko hallituksen vihdoinkin kuulleen Teidän hädän. ...

Teillä on oikeus tietää, mistä terveysoirehtimiset johtuvat. Merkkejä bluffausyrityksistä on jo havaittu.

Saamani tiedon mukaan Petri Välisuo Vaasan yliopistosta tekee melututkimusta Santavuoren voimaloiden alueella. Kuinka ollakaan Santavuoren voimalat ovat seisseet tai pyörineet tyhjäkäynnillä koko helmikuun aikana. Jos tällaisia käsittämättömiä tuulivoimaloiden lapojen huilauspausseja havaitsette, niin kirjatkaa ne ja toimittakaa tiedot minulle. Se on tärkeää, kun infraäänitutkimuksen loppuanalyysi tehdään. Luottamus on nyt niin pohjalukemissa, että pelkään kepulaisten ja tuulivoimatoimijoiden yrittävän vielä yhteistoimin manipuloida tutkimusta. ...

Kiitos tuestanne perussuomalaiselle ministeriryhmälle. He ovat joutuneet vääntämään vaikeassa raossa hallituksenkin sisällä. Ministeriryhmämme tulee valvomaan, että tutkimukset tehdään nyt kunnolla eli ihminen edellä. Työmies on nyt vihainen, mutta entistä enemmän taistelutahtoisempi.

Työmies Matti"


Lisätietoja:

http://tem.fi/artikkeli/-/asset_publisher/tuulivoiman-terveys-ja-ymparistovaikutusten-selvitykset-alkavat

http://www.hs.fi/politiikka/art-2000005118226.html

27.03.2017 kirje siirretty omalle sivulleen.

7.3.2017

Mad World of Wind Turbines

Infraäänen pauhatessa korviin ja koko kehoon: katsokaa Kanadan Ontarion tilanne alla olevalta videolta.

Ja jakakaa tietoa - mihin ihmeen tietoon suuri osa päättäjistämme yhä perustaa maamme tuhoamisen tuulivoimaloilla?!Lisätietoja:

Video: Chantal Luff

Ladattu 17.7.2011
A small compilation of the adverse affects of the Wnd Turbines.
With the song titled "Mad World" sung by Gary Jules.

4.3.2017

Tuulivoimalla pyyhkii huonosti

Vuorossa vähän vanhempi uutinen, mutta eipä taida olla Suomen lehdistö tätäkään uutisoinut. Se näyttää jättävän tuulivoimaa kritisoivat aiheet pitkästi kansalaisten ja kansalaisyhdistysten varaan - aika outoa sinänsä, mutta ehkä se on sitä paljon puhuttua lehdistönvapautta?

Joka tapauksessa vapaaehtoisvoimin pyöritettävän Tuulivoima-kansalaisyhdistyksen Twitter-tililtä löytyy linkki SvD Näringslivin (paikallisen Talouselämän) sivuille.

Uutisen mukaan konsulttiyhtiöt ja pankit varoittavat "verilöylystä" Ruotsin tuulivoima-alalla. Syynä pelkoon on ennätysalhaalle painunut sähkön hinta. Ja mitä ne tekevät? Huutavat lisää tukipaketteja.

Paikallinen keskusta (Centerpartiet) vaatii hallitusta kutsumaan puolueet koolle kriisipalaveriin. Mahtaako kriisipalaveri olla jo pidetty? Konkurssiuhka alalla on joka tapauksessa todellinen aivan lähitulevaisuudessa.

Sinänsä tukipaketit ovat kuin laastareita katkenneisiin jalkoihin ja lapoihin. Uuden tutkimuksen mukaan tuulivoima hyytyy globaalistikin, eikä se ratkaise lainkaan CO2-päästöjen ongelmaa. Lisää voi lukea J. M. Korhosen blogista.

Jos uusi tutkimus ei ole vielä päättäjiä ja lehdistöä tavoittanut, luulisi, että ainakin Bloombergin tilastoja seurattaisiin. Niiden mukaan uusiutuva energia-ala tuulivoima mukaan lukien ei ole ollut kasvuala enää 7 vuoteen. Aivan oikein luit: seitsemään vuoteen.

Ja mitä tekee Suomi? Kyhää uutta tukipakettia uusiutuville energiamuodoille ja luulee edelleen rakentavansa kansantaloutta tuulivoiman varaan!

Luulisi asian olevan yksinkertaista matematiikkaa: paljonko tuet maksavat, ovat jo maksaneet, ja paljonko tulot nousivat? Tai logiikkaa: kun tuulivoima-ala ei ole globaalisti ollut kasvussa maailmalla enää seitsemään vuoteen ja Ruotsissa pelätään konkurssiaaltoa, miten se voisi tuoda Suomelle mannaa?

Tuulivoimalla pyyhkii yksinkertaisesti huonosti, mutta tällä menolla täytyy vajota todella alas, ennen kuin se Suomessa älytään tunnustaa.


Lisätietoja:

https://twitter.com/Tuulivoima_KY

https://www.svd.se/varnar-for-konkurser-inom-vindkraften/om/naringsliv

https://doi.org/10.1016/j.rser.2016.11.257

https://jmkorhonen.net/2017/02/21/stall-warning-for-renewable-energy/

https://www.bnef.com/dataview/clean-energy-investment/index.html

http://tvky.blogspot.fi/2017/02/uusiutuva-energia-ei-ole-ollut-kasvuala.html

Kuva: Pixabay.com.

3.3.2017

What a Wonderful World

Mikä ihana maailma ja luonto meillä onkaan - jos emme tuhoa sitä energiantuotannon ja muun rahan perässä juoksemisen jalkoihin!


Lisätietoja:

Video: David Daniel Wouters

What A Wonderful World With David Attenborough -- BBC One [FULL HD]

Ladattu 9.12.2011 
Originally uploaded by the BBC on Dec 7, 2011 on their youtube channel: youtube.com/bbc re uploaded for everyone thats not located in the UK and can't view it there. So, here you go: 

Original description: http://www.bbc.co.uk/bbcone/
A celebration of Natural History on BBC One with David Attenborough.

https://www.youtube.com/watch?v=auSo1MyWf8g

2.3.2017

Tutkijoiden tulevaisuuden kauhukuva

Maaseudun Tulevaisuus uutisoi helmikuun lopussa Uppsalan maatalousyliopiston (SLU:n) tutkijoiden tulevaisuuden visioista. Jutun mukaan ryhmä yliopiston tutkijoita, neuvojia ja opiskelijoita julkaisi kirjan Framtidsberättelerser, Tulevaisuuskertomuksia.

Kirjalla tutkijat haluavat herättää keskustelua ja ajatuksia siitä, miten voi käydä: onko vastassa katastrofi vai lintukoto. MT kirjoittaa:

"Ilmastonmuutos etenee vääjäämättä ja sysää maataloustuotantoa pohjoisemmaksi. Ruotsista tulee entistä selvemmin ruuan viejä ja sama koskee Suomea.

EU:lle povataan synkkiä aikoja ja koko unionin epäillään romahtavan seuraavien 13 vuoden aikana.

Kaikin puolin epävarmuus lisääntyy, mikä nostaa elintarvikkeiden hintoja. Eläinsuojelulainsäädäntö on vuonna 2030 pantu romukoppaan, samoin jokamiehenoikeudet ja eläinten oikeudet.

Kansainväliset sijoittajat ovat rynnänneet markkinoille ja ostaneet pääosan viljelymaasta perheviljelmien nenän edestä."

Kuvituskuva: Pixabay.com.

Mutta jo nyt näemme, että emme elä enää ainakaan lintukodossa. Se on rikottu tahallaan tuulivoimaloilla ja niiden aiheuttamalla luonnon hävittämisellä.

Saksan energiakäänne on fiasko - saksalaiset alkavat olla kurkkuaan myöten täynnä maansa tuhoamista. Ruotsissa Skånen tuulivoimala-alueesta puhutaan yleisesti "petolintuja tappavimpana tuulivoimala-alueena". Tanskassa voimalarakentaminen on käytännössä pysähtynyt epäiltyjen terveyshaittojen takia.

Kaikki tämä on täysin itse aiheutettua, eikä vie meitä ainakaan kohti lintukotoa. Mitä siis on vastassa, jos emme toimi tämän "kehityksen" pysäyttämiseksi?


Lue lisää:

http://www.maaseuduntulevaisuus.fi/maatalous/tutkijoiden-tulevaisuuden-kauhukuva-maa-karkaa-sijoittajille-el%C3%A4inten-oikeudet-romukoppaan-unioni-hajoaa-1.180212

https://www.slu.se/ew-kalender/2016/11/bokslapp-framtidsberattelser/

https://www.slu.se/globalassets/ew/org/centrb/fr-lantbr/publikationer/framtidsberattelser-fran-lantbruket-ar-2030_webb.pdf

Täydennetty tieto kuvituskuvasta (kemikaalivanoista) 08.03.2017.

1.3.2017

Röyhkeää tuulivoimaa

Tässä englanniksi tekstitetty, HR-television esittämä ohjelma "MEX, das marktmagazin" tuulivoimatoimijoiden röyhkeydestä Saksassa. Ohjelma löytyy myös YouTubesta.

Ohjelman käsikirjoitus on käännetty suomeksi alle, teksti löytyy nyt omalta sivultaan. Tilanne Suomessa on erittäin pitkästi samanlainen.


Saksassa mikään muu ei suututa Hessenin asukkaita alkaneena vuonna, kuten 200 metriä korkeat tuulivoimalat. - Minulle tämä on pahin mahdollinen rikos luontoa vastaan. - Tämä on minusta kotimaani osien myymistä ulkomaille.

Asukkaat ovat raivoissaan siitä, kuinka viranomaiset ovat antaneet kymmeniä lupia tuulivoimaloille viime hetkillä. - Se teki voimattomaksi, surulliseksi ja vihaiseksi.

[...]

- Tämä on kuin kultakuumeryntäys. Ei ole kyse enää luonnonsuojelusta. Ei ole kyse energiakäänteestä, Energiewendestä. On kyse vain rahasta.

[...]

Lisätietoja:
Video: Friends against wind

Julkaistu 21.2.2017
„Windkraft: Kein anderes Thema erzürnt im neuen Jahr die Hessen so wie die 200 Meter hohen Räder.“ Auszug aus MEX. das marktmagazin – HR-Fernsehen – 11. Januar 2017.

https://www.youtube.com/watch?v=948tNmqCx88&feature=youtu.be

http://en.friends-against-wind.org/oppositions/aufreger-windkraft

Päivitetty 29.03.2017 ohjelman teksti omalle sivulleen.